Beşiktaş'ın Jimmy Durmaz sevdası

Tolgay Arslan'ı Trabzonspor'un elinden kapan Beşiktaş şimdi de rotayı Fenerbahçe'nin listesinde bulunan Jimmy Durmaz'a çevirdi.

Beşiktaş'ın Jimmy Durmaz sevdası

Be­şik­taş transferde frene basmıyor. Si­yah-Be­yaz­lı­la­r Milosevic, Opare ve Tolgay Arslan’ın ardından bu kez adı Fe­ner­bah­çe ile anı­lan Jimmy Dur­maz’ı hedefe koydu.

Se­zon ba­şın­da Oly­mpi­akos'a trans­fer olan Türk asıl­lı İs­veç­li fut­bol­cu için ara trans­ferdeki ilk girişimin Fe­ner­bah­çe'den de­ğil Be­şik­taş'tan gel­di­ği or­ta­ya çık­tı. Si­yah-Be­yaz­lı­la­rın Yu­nan eki­biy­le te­ma­sa ge­çe­rek Jimmy ile il­gi­li dü­şün­ce­leri­ni sor­du­ğu öğ­re­nil­di.

“OĞLUM GELMEYE HAZIR”

Jimmy'nin ba­ba­sı Si­mon Dur­maz da ge­liş­me­yi doğ­ru­la­ya­rak "Oly­mpi­akos bi­ze Be­şik­taş'ın tek­lif­te bu­lun­du­ğu bildirdi. Yö­ne­ti­ci­ler, 'Biz Jimmy'den mem­nu­nuz ama git­mek is­ti­yor­sa so­run çı­kar­ma­yız' di­yor­lar. Fa­kat trans­fe­rin bi­ti­mi­ne bir haf­ta kal­dı, hâ­lâ bir ge­liş­me yok. Ben Jimmny'nin Tür­ki­ye'de bü­yük bir ta­kım­da oy­na­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Jimmy de gel­me­ye ha­zır. Ku­lüp­ler net bir so­nu­ca ula­şır­sa bi­zim adı­mı­za bir so­run kal­maz. An­cak şu aşa­ma­da her şey ku­lüp­le­re bağ­lı" de­di.

FİYATI 500 BİN EURO

Oly­mpi­akos, Jimmy'i se­zon so­nu­na ka­dar ki­ra­la­mak için 500 bir Eu­ro is­ti­yor. Yu­nan tem­sil­ci­si oyun­cu­nun sa­tın al­ma op­si­yo­nu­nu da 500 bin Eu­ro ola­rak be­lir­le­di. (Bugün)
Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2015, 14:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner321

banner327