Otobüs firmalarına kritik şoför uyarısı

Açıklama Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Başkanı’ndan geldi. “Otobüs firmaları ölümcül kararlar alıyor. Uyku apnesi olan şoförler direksiyon başına geçiyor” uyarısında bulundu.

Otobüs firmalarına kritik şoför uyarısı

Ka­ra­yo­lu Tra­fik ve Yol Gü­ven­li­ği Araş­tır­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı İh­san Me­miş, ile­riki yaş­lar­da­ki bir­çok oto­büs şo­för­le­ri­nin uy­ku ap­ne­si ko­nu­sun­da sağ­lık prob­lem­le­ri­nin ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Borç­la alı­nan oto­büs­le­rin tak­sit­le­ri­nin öden­me­si için kı­sıt­lı per­so­nel ile 24 sa­at ça­lış­tı­rıl­ma­sı­nın ka­za­la­ra se­be­bi­yet ver­di­ği­ne de­ği­nen Me­miş, oto­büs ter­mi­nal­le­ri çı­kı­şı ve yo­lun ilk 15 ki­lo­met­re­lik bö­lü­mü içe­ri­sin­de ya­pı­lan kon­trol­ler­den son­ra da ikin­ci şo­fö­rün baş­ka bir se­fe­re git­mek için in­di­ği­ni oto­bü­sün tek şo­för­le se­fe­re de­vam et­ti­ği­ne dik­kat çek­ti.

İh­san Me­miş, sa­ba­hın ilk sa­at­le­ri­nin şo­fö­rün en yor­gun ol­du­ğu dö­nem ol­du­ğu­nu be­lir­ten Me­miş, şe­hir­le­ra­ra­sı oto­büs şo­för­le­ri ile yük ta­şı­yan kam­yon­lar­da tek şo­fö­rün ol­ma­sı­nın ka­za ris­ki­ni art­tır­dı­ğı­na dik­kat çek­ti.

Me­miş, uy­ku ap­ne­si so­ru­nu ya­şa­yan şo­för­le­rin yol­da ya­rı uyur va­zi­yet­te oto­büs sür­dü­ğü­nü ve vü­cu­du­nu bu et­ki­den ani­den çı­ka­ra­ma­dı­ğı için ka­za­la­rın mey­da­na gel­di­ği­ni ifa­de et­ti.

BUGÜN

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2014, 09:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner324

banner325

banner327