Ali Dürüst'en Bursaspor'u kızdıran sözler

Ozan Tufan’ın fiyatını eleştiren Ali Dürüst’e tepki Bursaspor'dan gecikmedi.

Ali Dürüst'en Bursaspor'u kızdıran sözler

Bölükbaşı, “10 da verir 20 de! Önce aynaya baksınlar. (4 milyon 750 bin euroya alınan) Tarık Çamdal’a, bilmem kimlere niye dünyanın parasını verdiler” dedi.Trans­fer kı­zış­tı. Yer­liler ara­sın­da öne çı­kan ise Ozan Tu­fan ol­du. 4 Bü­yükler’in 19 ya­şın­da­ki or­ta sa­ha fut­bol­cu­su­na il­gi­si bi­li­ni­yor. An­cak Ga­la­ta­sa­ray Spor­tif AŞ yö­ne­ti­ci­si Ali Dü­rüs­t’­ün yap­tı­ğı son açık­la­ma, Bur­sas­por­lu­la­r’ı kız­dır­dı. Dü­rüst, “O­za­n’­a, Manc­hes­ter Uni­ted 10 mil­yon eu­ro ve­ri­yor mu? Ve­ri­yor­sa, git­sin. Bu oyun­cu­lar o ra­ka­mı eder mi? Yerli piyasasını yakında göreceğiz” demişti.

“BİZİM HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK”

Tim­sah­la­r’­ın baş­ka­nı Re­cep Bö­lük­ba­şı ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ca­mi­ası­nın tep­ki­si­ne ter­cü­man ol­du ve çok ko­nu­şu­la­cak ifa­de­ler kul­lan­dı. Dü­rüs­t’­e hi­ta­ben “Ve­rir-ver­mez! Ken­di­si ne­re­den bi­le­cek? 10 da ve­rir 20 de ve­rir. Ama biz oyun­cu­mu­zu ver­mi­yo­ruz kar­de­şim! Ali Dü­- rüs­t’­ün elin­de şu an­da fut­bol­cu­la­rı var. O Ta­rık Çam­da­l’­a, bil­mem kim­le­re dün­ya­nın pa­ra­sı­nı (4 mil­yon 750 bin eu­ro) ni­ye ver­di­ler? Manc­hes­ter o ra­kam­la­rı o fut­bol­cu­la­ra ve­ri­yor muy­du? Ön­ce bir ay­na­ya ba­ka­cak­lar. İğ­ne­yi ken­di­le­ri­ne, çu­val­dı­zı baş­ka­sı­na ba­tı­ra­cak­lar. Yıl­maz Vu­ral da ora­dan çık­mış, sa­na ne! Bu ço­cuk, 19 ya­şın­da Türk Mil­li Ta­kı­mı­’nın fut­bol­cu­su­” de­di.

“FENERBAHÇE DE VAZGEÇMEDİ”

Recep Bö­lük­ba­şı, 4 mil­yon eu­ro­dan faz­la­sı­nı öde­mek is­te­me­di­ği­ni açık­la­yan an­cak 5 mil­yon eu­ro­ya çık­tı­ğı be­lir­ti­len Fe­ner­bah­çe için de ko­nuş­tu. “Fe­ner­bah­çe oyun­cu­muz­dan vaz­geç­me­di. On­lar tek­lif et­ti­ği için ben bir de­ğer biç­tim. Oza­n’­ı 6 mil­yon eu­ro­ya ver­mem. Bi­zim sa­tı­lı­ğa çı­kar­dı­ğı­mız oyun­cu­muz yo­k” de­di. Tek­nik di­rek­tör Şe­nol Gü­ne­ş’­in, “O­zan 1-2 se­ne ge­li­şi­mi­ni ta­mam­la­sın. Av­ru­pa­’ya git­sin. Ba­ka­lım o za­man 10-15 mil­yon eu­ro­ya ala­bi­le­cek­ler mi­” açık­la­ma­sı­nı da de­ğer­len­di­ren Recep Bö­lük­ba­şı, şun­la­rı söy­le­di:

“ŞENOL GÜNEŞ HOCA HAKLIDIR”

“Şe­nol ho­ca doğ­ru söy­lü­yor. Za­ten biz Ozan Tu­fa­n’­ı sat­mak is­te­mi­yo­ruz. Tek­lif­ler ol­du­ğu için bir de­ğer biç­tik. Ama bu ra­kam as­la 5-6 mil­yon eu­ro se­vi­ye­le­ri de­ğil­dir. Biz bü­yük bir ku­lü­büz. İs­tan­bul ku­lüp­le­ri Bur­sa­’ya gel­di­ğin­de ayak­la­rı tit­ri­yor. Şam­pi­yon­luk he­de­fi­miz var. Ozan, Türk fut­bo­lu­nun bir pren­si ola­cak. Alt­tan 6 ye­ni ar­ka­da­şı­mız da­ha gel­di. Şe­nol ho­cay­la bir­lik­te on­la­rı da Türk fut­bo­lu­na ka­zan­dı­ra­ca­ğız. Tür­ki­ye­’yi dün­ya 3’ün­cü­sü yap­mış kaç tek­nik adam var? Bir ki­şi var, o da Bur­sas­po­r’­da.”

NOTLAR...

- Ozan Tu­fan se­zo­nun ilk ya­rı­sın­da Bur­sas­por for­ma­sıy­la 21 res­mi ma­ça çı­kıp 2 gol at­tı. Genç yıl­dız ge­çen se­zo­nun ta­ma­mın­da ise 13 maç­ta gö­rev al­mış­tı.

- Lİigin ilk dev­re­sin­de ra­kip ka­le­le­re 22 şut yol­la­yan Ozan, bun­la­rın 7'sin­de isa­bet bu­lup 2'si­ni ise go­le çe­vir­di. Böy­le­ce yüz­de 31'lik şut yüz­de­si tut­tur­du.

(Bugün)
 

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2015, 10:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner321

banner324

banner325

banner326

banner327