Gaziantep Valiliğinden Açıklama

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 6136 sayılı Kanun’un yasak kapsamında olmayan genel güvenliği tehlikeye sokabilecek her türlü kesici, delici ve bereleyici aletleri taşıyan şahısları kapsadığı bildirildi.Gaziantep...

Gaziantep Valiliğinden Açıklama
Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 6136 sayılı Kanun’un yasak kapsamında olmayan genel güvenliği tehlikeye sokabilecek her türlü kesici, delici ve bereleyici aletleri taşıyan şahısları kapsadığı bildirildi.
Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması için bıçak başta olmak üzere kesici, delici ve bereleyici aletlerle işlenen suçların en aza indirilmesi kapsamında kanunen yasaklanamayan ancak kolaylıkla elde edildiğinden suç aleti olarak sıkla kullanılan her türlü kesici, delici ve aletlerin denetim altına alınarak meydana gelebilecek olayların önlenmesi amacıyla; ilimiz dâhilinde 6136 sayılı Kanun’ un yasak kapsamında olmayan genel güvenliği tehlikeye sokabilecek her türlü kesici, delici ve bereleyici aletleri taşıyan şahısları kapsar.
Hukuki Dayanağı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinde yasaklanan kesici, delici ve bereleyici nitelikteki aletler; “kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletler” şeklinde belirtilmiştir. Bu karar 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 15’inci maddesindeki “Bu Kanun’un 4’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, üç aya kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.” hükmü gereğince Gaziantep Valiliğince 02.10.2014 tarih ve 1094 sayılı karar ile aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır.Bu kapsamda; 6136 sayılı Kanun’un 15. Maddesi gereğince, kanun kapsamına girmemekle birlikte “hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla” tespiti doğrultusunda; her türlü kesici delici ve bereleyici aletleri taşıyanlar hakkında yasal işlem yapılması gerektiği anlaşılmalıdır. Bu kapsamda özelikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yer ve zamanda toplumun huzurunu bozucu davranışlar sergileyebilecek suç işlemeye meyilli kişilerce, 6136 sayılı Kanun’ un yasak kapsamında olmayan her türlü kesici, delici ve bereleyici aletlerle de suç/suçlar işlendiğinden, genel güvenliği tehlikeye sokabilecek kesici, delici ve bereleyici aletlerin taşınması yasaklanmıştır. 6136 sayılı Kanunun (Değişik fıkralar: 23/6/1981 - 2478/2 md.): Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu kanun hükümlerine tabi değildir. 1991/1779 karar sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin “Nakil ve Taşıma” başlıklı 54. maddesine göre, “Bıçak, diğer aletler ve benzerleri, her ne sebeple olursa olsun üstte taşınamaz. Bunların nakilleri; bavul, valiz, takım veya el çantalarında, çuval, bez torba veya ambalajlarında, araçların bagaj ve torpido gözlerinde, ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda kağıt ve bezle sarılıp paketlenmiş şekilde üstte taşınması yasaktır. Cezai hükümler ise, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/ C maddesi; “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır.” Yetkisini vermiştir. 66. maddesi de; “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülk amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.” Hükmünü amirdir. İlimizde kişilere karşı işlenen suçlarda genellikle her türlü kesici ve delici aletlerin kullanıldığı ve bu suçlarda artış olduğu görülmektedir. Bıçakla işlenen öldürme, yaralama ve yağma suçlarının incelenmesinde, 6136 Sayılı Kanun kapsamında sayılmayan bıçak vb. suç aletlerinin de yoğun olarak kullanıldığı dikkat çekmektedir. Özellikle gençler ve öğrenim çağındaki çocuklar arasında bıçak, kesici ve delici aletlerin taşınmasının bir özenti haline dönüşerek yaygınlaştığı, bunların teşhir edilerek toplumda korku ve paniğe neden olunduğu gözlenmektedir. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 18. Maddesini açıkça “Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir ayrıca “Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından eşyaya el konulabileceği” hükmünü düzenlemiştir. İlimiz dâhilinde 6136 sayılı Kanun’ un yasak kapsamında olmayan genel güvenliği tehlikeye sokabilecek her türlü kesici, delici ve bereleyici aletleri taşıyan şahıslar hakkında fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesine (emre aykırı davranış) muhalefetten idari yaptırım uygulanacak ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 18. Maddesine istinaden kolluk tarafından bu karar gereği işlem yapılan ve 6136 S.K.M kapsamında değerlendirilmeyen tüm kesici aletler “Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesi Kararı” alınana kadar muhafaza altına alınacaktır.”
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner321

banner325

banner326

banner327