Önce para sonra kariyer

İş dünyasına ilişkin 32 ülkeden 12 bin çalışanın katıldığı bir araştırmada Türkler’in yüzde 75’inin parayı kariyere tercih ettiklerini ortaya koydu

Önce para sonra kariyer

Tek­no­lo­ji­nin hız­lı yük­se­li­şi­nin iş dün­ya­sın­da­ki et­ki­le­ri  ad­lı araş­tır­ma­da il­ginç so­nuç­lar çık­tı. Araş­tır­ma­da, Türk­le­r’in yüz­de 28’i­nin işin­den mem­nun ol­ma­yıp ye­ni iş bul­mak is­te­di­ği be­lir­til­di. Ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­de 75’i pa­ra­nın ka­ri­yer­den ön­ce gel­di­ği­ni be­lirt­ti.

İn­san kay­nak­la­rı da­nış­man­lık şir­ke­ti Rand­stad, Tür­ki­ye'nin de da­hil ol­du­ğu 32 ül­ke­de 12 bin 800 ça­lı­şan üze­rin­de yap­tı­ğı  'Glo­bal İş Dün­ya­sı Eği­lim­le­ri' ad­lı ra­po­ru­nu ya­yın­la­dı.

Ra­por­da, Ku­zey ve Ba­tı ül­ke­le­rin­de tek­no­lo­ji­nin iş dün­ya­sın­da olum­lu et­ki­si ol­du­ğu dü­şü­nü­lür­ken Do­ğu ül­ke­le­rin­de­ki ça­lı­şan­la­rın tek­no­lo­jik ge­liş­me­ler­den da­ha çok kay­gı duy­du­ğu kay­de­dil­di.

YENİ FIRSATLAR

Kü­re­sel ola­rak ça­lı­şan­la­rın yüz­de 70’i tek­no­lo­ji­nin iş­le­rin­de­ki et­ki­si­nin bü­yük ol­du­ğu­nu söy­le­di.AB­D’­li ça­lı­şan­la­rın yüz­de 80'i, Avus­tur­ya­lı­la­r’ın yüz­de 58'i ile Ku­zey ve Ba­tı Av­ru­pa­lı­la­r’ın yüz­de 62’si ve Türk­le­r’in yüz­de 59’u tek­no­lo­ji, in­ter­net ve sos­yal med­ya­nın hız­lı yük­se­li­şi ile bir­lik­te kar­şı­la­rı­na ye­ni fır­sat­lar çık­tı­ğı­nı be­lirt­ti.

TEKNOLOJiDEN KORKUYORLAR

Hin­dis­tan baş­ta ol­mak üze­re Ja­pon­ya ve di­ğer Do­ğu ül­ke­le­rin­de ça­lı­şan­ların iş­le­ri­ni kay­bet­mek­ten kork­tu­ğu or­ta­ya çık­tı. Özel­lik­le Hint­li­le­r’in yüz­de 59’unun tek­no­lo­ji­nin bu hız­la ge­liş­me­si­nin sür­me­si ha­lin­de 2 yıl için­de iş­siz kal­mak­tan kork­tuk­la­rı or­ta­ya çık­tı. Bu inan­cın da ka­dın­lar­da er­kek­le­re oran­la da­ha güç­lü ol­du­ğu gö­rül­dü.

Yaşamı sürdürmek için katlanıyorlar

Tür­ki­ye­’nin de dâ­hil ol­du­ğu araş­tır­ma­da ça­lı­şan­la­rın yüz­de 56’sı her ne ka­dar mü­kem­mel bir işe sa­hip ol­du­ğu­nu dü­şün­se de, yap­tı­ğı işe sa­de­ce ya­şa­mı­nı sür­dü­re­bil­mek için kat­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Ra­por­da ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­de 75’i iyi bir iş, ofis ve ola­nak­la­ra sa­hip ol­sa bi­le da­ha faz­la pa­ra ka­za­na­bil­me­si du­ru­mun­da ka­ri­yer pla­nı gö­zet­me­den iş de­ğiş­ti­re­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. La­tin Ame­ri­ka ve As­ya­’da­ki ça­lı­şan­lar iş de­ğiş­tir­me is­te­ğin­de en üst sı­ra­da yer alır­ken, Ku­zey ve Ba­tı Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki ça­lı­şan­lar ise iş de­ği­şik­li­ği­ne sı­cak bak­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­r­di.

YE­Ni iŞ ARI­YOR­LAR

Ra­por­da ça­lı­şan­la­rın ço­ğu­nun önü­müz­de­ki 6 ay için­de baş­ka bir iş bul­ma­yı umut et­ti­ği­ tes­pit edil­di.Ma­car­lı­la­r’ın yüz­de 50'si baş­ka bir iş ara­yı­şıy­la lis­te­nin ilk sı­ra­sın­da ye­ri­ni al­dı. Ma­ca­ris­tan'ı yüz­de 47 ile Ja­pon­ya, yüz­de 34'le Hong Kong ve yüz­de 28’le Tür­ki­ye iz­le­di.Son 6 ay­da işin­den en mem­nun ça­lı­şan­la­ra sa­hip ül­ke­ler ise Mek­si­ka ve Nor­veç ola­rak kay­de­dil­di.

BUGÜN

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2014, 09:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner324

banner325

banner327