Fatih Terim artık eşofmanları çıkarmalı

Galatasaray’ın başkan adayı Adnan Öztürk, Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesi hakkındaki görüşleri belirtirken, Fatih Terim'in de artık hocalığı bırakıp yönetici olması gerektiğini söyledi.

Fatih Terim artık eşofmanları çıkarmalı

Ma­yıs ayın­da­ki se­çim ön­ce­si aday­lı­ğı­nı açık­la­yan es­ki baş­kan yar­dım­cı­sı Ad­nan Öz­türk, önem­li açık­la­ma­lar yap­tı. “Ga­la­ta­sa­ray’dan baş­la­ya­rak tüm ku­lüp­le­ri­miz­de re­form şart. Üye­le­ri­miz ar­tık isim­le­ri de­ğil bu­nu oy­la­ma­lı. Za­ma­nı ge­lin­ce de tek tek an­la­ta­ca­ğız” de­di. Ham­za Ham­za­oğ­lu se­çi­mi­nin doğ­ru­lu­ğu­na işa­ret edip “Gö­rev­dey­ken bi­le ak­lım­da Ham­za Ham­za­oğ­lu var­dı. Ye­ni­lik­çi bi­ri­si” di­ye ko­nuş­tu.

"Süren ve Dürüst aday olmaz"

Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim için de ko­nu­şan Öz­türk, “Ken­di­si­nin yü­zü­ne de söy­le­miş­tim. Ar­tık eşof­man­la­rı çı­kar­ma­lı. Bü­yük olay­la­rı di­zayn et­me­li. Baş­kan bi­le ola­bi­lir” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Öz­türk, “Ben 11 yıl­lık tec­rü­bem­le ar­tık ku­lüp­te re­form ya­pa­bi­le­cek du­ru­ma gel­di­ği­me ina­nı­yo­rum. Fut­bo­lu, fu­bo­lu bi­len­le­re ema­net et­me­li­yiz. Biz­ler de aşa­ğı­dan yu­ka­rı tı­ka­nan tüm sis­te­mi de­ğiş­tir­me­mi­li­yiz” de­di. Fa­ruk Sü­ren aday ola­ca­ğı­nı dü­şün­me­di­ği­ni be­lir­ten Öz­türk, yi­ne adı aday­lar ara­sın­da ge­çen Ali Dü­rüst için de ko­nuş­tu. “Ali ağabey, gö­rev­den hiç kaç­ma­mış­tır. Ağabey ola­rak ba­şa­rıy­la ça­lış­mış­tır. Sü­rek­li gör­üşü­rüz. Ama onun da aday ola­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.


Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2014, 11:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner324

banner325

banner327