Balıkesir Ve Çanakkale İlleri Üst Ölçekli Planına Kavuştu

Balıkesir Ve Çanakkale İlleri Üst Ölçekli Planına Kavuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülke coğrafyası ve tarihi bakımından önemli bir yere sahip olan Balıkesir ve Çanakkale illeri için üst ölçekli planlama çalışması yaptı.
Son yıllarda ülke genelinde yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda Balıkesir ve Çanakkale illerinde de gözle görülür bir ekonomik hareketlilik yaşanıyor. Özellikle kıyı kesimlerindeki mevcut eğilimler doğrultusunda turizm odaklı gelişim gösteren Çanakkale ile hizmetler ve sanayi odaklı bir gelişim gösteren Balıkesir’in barındırdığı zenginliklerin korunması amacı ile büyük ölçekli planlama çalışılması kaçınılmaz bir hal aldı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011 yılında Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları başlattı. Önümüzdeki yılları hedefleyen Çevre Düzeni Planı çalışmalarında plan kararlarının oluşturulmasına yönelik kamu kurum temsilcilerinin, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin ve yerel halkın katılımıyla özellikle mahallinde düzenlenen paydaş toplantılar ve bilgilendirme toplantıları yapılarak, planlama bölgesine yönelik vizyon ve stratejiler ortaya kondu. Diğer taraftan 6360 sayılı Kanun kapsamında Balıkesir’in büyükşehir olmasından sonra gerek mahallinde, gerekse de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı kamu kurum yerel ve merkezi yönetim birim temsilcileri ile nihai plan kararlarına yönelik olarak ilave toplantılar düzenlendi. Yapılan çalışmalar ve toplantılardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda tarım alanlarının korunarak, özellikle yöreye özgü tarım ürünlerine dayalı başta olmak üzere tarımsal faaliyetlerinin geliştirilmesine, planlama bölgesinde yer alan kıyı alanlarının turizm odaklı geliştirilmesine, sanayi sektörünün mevcut gelişme ivmeleri doğrultusunda kümeleştirilmesi yoluyla bölge bütününe olan baskılarının kontrol altına alınmasına, yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere özellikle bölgenin yerel kaynakları üzerinden enerji üretiminin yapılmasına, hizmetler sektörünün geliştirilmesine yönelik plan kararları oluşturuldu ve bu plan kararlarını destekleyici ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yönlendirici ana kararlar üretildi.