Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Memur-Sen Aydın İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, devlet memurlarının yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını belirtti.
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Ağustos 2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayınlanan çerçeve yönetmelikle bazı maddelere düzenlemeler getirildiğini belirten Baki Karaer, “Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler başlıklı 11. Maddede yapılan değişiklik sonucunda; zorunlu çalışma sürelerin tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilmesi için belirtilen şartlar arasında sayılan, sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş olması şartı mezkur yönetmelikle kaldırılmıştır. Ayrıca 11. maddede belirtilen; ‘Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır’ hükmü de söz konusu eksik hizmetlerin aynı hizmet bölgesi içerisinde başka bir hizmet alanı içerisinde tamamlattırılacağı, ihtiyaç olmadığı takdirde de daha sonra tamamlattırılması gerektiği şeklinde düzenlenmiştir. ‘Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler’ başlıklı 12. Maddede yapılan değişiklikle ‘can güvenliği’ hali de yönetmeliğe eklenmiştir. Madde hükmünde sayılan hallerle tayin talep eden memurdan mazeretinin devamını gösteren bir belge istenmiştir. Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretiyle tamamlayamamış olan memurun mazeretinin sona ermesi halinde zorunlu hizmetinin eksik kalan kısmını tamamlama şartı getirilmiştir. Ayrıca maddede belirtilen sağlık ve can güvenliği mazeretiyle atama hali atama dönemine tabi olmayacaktır. ‘Sağlık Durumunun Belgelendirilmesi’ başlıklı 13. Maddede getirilen yenilik sonucu, memurların bu mazerete dayalı olarak kendisi, eşi annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları, yargı kararıyla vasisi olarak tayin edildiği kardeşinin hastalığını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde talepte bulunabilecektir” dedi.
Ayrıca 13. Maddenin eski düzenlemesinde sağlık durumunu tehlikeye koyacağı durumlar denmişken yeni düzenlemede görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini belgelendirmesi halinde kişinin talepte bulunabileceğini kaydeden Karaer, “Aynı maddenin eski düzenlemesinde tam teşekküllü devlet hastanesi denilmekteyken, yeni düzenlemede eğitim araştırma veya üniversite hastanelerinden sağlık kurulu raporu alınması gerektiği belirtilmiştir. Sağlık durumuna öncelikle aynı hizmet bölgesinde başka bir yere, mazeret karşılanmıyorsa başka bir bölgeye gönderilecek hükmü de yeni düzenlemeyle eklenmiştir. ‘Eş Durumunun Belgelendirilmesi’ başlıklı 14. Maddede ise memur yerine kamu personeli eş denilerek kavram genişletilmiştir. Ayrıca eşi Sosyal güvenlik kurumuna primleri ödenmek suretiyle çalışanlara eş durumu tayini hakkı verilmiştir. Yeni yönetmelikle 14. maddeye ayrıca ‘can güvenliğine bağlı yer değişikliği’ mazereti eklenmiştir. ‘Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler’ başlıklı 22. Maddenin yeni düzenlemesinde bölge hizmetinden sayılacak sürelerde 657 sayılı kanunun 105. Maddesindeki hastalık ve refakat izni 6 ayla kısıtlanmıştır. TODEİE ve yabancı diller eğitim merkezinde geçen sürelerin bölge hizmetinden sayılması hükmü maddeden çıkarılmıştır. ‘Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler’ başlıklı 23. Maddenin yeni düzenlemesinde bölge hizmetinden sayılmayacak süreler artırılmıştır. Eski hükümde sadece 657 sayılı kanunun 108. Maddesi belirtilmişken yeni düzenlemeyle tüm kanunların aylıksız izin süreleri bölge hizmeti sayılmayacak duruma eklenmiştir. Bunlar haricinde engelli memurlar için de yeni düzenlemeler yapılmıştır. Kendisinin Yüzde Kırk engelli olduğunu belgeleyen rapor yahut bakmakla yükümlü olduğu eş ve birinci derece kan hısımlarının ağır engelli raporu var ise tek sefere mahsus ataması yapılabilecektir” diye konuştu.