banner333

İzmir'de minibüs şoförlerine rekor ceza

İz­mir­li şo­för­ler, yol­cu ro­lün­de mi­ni­büs­le­ri­ne bi­nen po­lis­ten 100 bin li­ra ce­za ye­di. Şo­för­le­rin ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nın kural ihlali yaptığı belirlendi.

İzmir'de minibüs şoförlerine rekor ceza

İzmir Emniyeti, minibüslere fazla yolcu alan ve kural hatası yapan şoförleri tespit etmek için yeni bir uygulama başlattı.Yolcunun yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde minibüslere yolcu rolünde binen sivil trafik polisleri, şoförlerin her adımını not alıp cep telefonuyla kaydetti.

ÜST SINIRDA YOLCU

Taşıma üst sınırında yolcu alan,  indirme bindirme, şerit değiştirme, taşıt yolu üzerinde duraklama, trafik güvenliği kurallarını ihlal eden şoförler tek tek tespit edildi. Hata yapan şoförler, yol kenarlarında denetim yapan resmi trafik ekibine delillerle ihbar edildi. İtiraz eden şoförlere, hataları tek tek kayıtlarda gösterildi. Delilleri gören şoförler, kısa süren şaşkınlığın ardından cezasına razı oldu.  Projeyi başarıyla uygulayan İzmir polisi, son 45 günde; taşıma sınırı üstünde yolcu alan bin 553 minibüs şoförüne 96 bin 286 lira, emniyet kemeri kullanmayan 4 şoföre 308 lira, indirme bindirme kuralını ihlal eden 42 şoföre 3 bin 234 lira ceza kesti.

KURALLAR ALTÜST

Yine aynı dönemde, şerit izleme ve değiştirme kuralını ihlal eden 6 minibüs şoförüne 462 lira, taşıt yolu üzerinde duraklayan 12 şoföre 924 lira ve trafik güvenliği yasaklarına uymayan 2 şoföre de 144 lira ceza kesildi. Polis yetkililerinin son 2 ayda, bin 763 minibüsü denetlediği ve bin 647 minibüs şoförünün kural ihlali yaptığı tespit edildi.

TUZAĞA DÜŞÜRÜLÜYORUZ

Uy­gu­la­ma­dan şi­ka­yet­çi olan mi­ni­büs şo­fö­rü Fe­da­i Ba­yın­dır, “E­li­miz­den gel­di­ğin­ce ha­ta yap­ma­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. An­cak iş yo­ğun­lu­ğun­da mi­ni­bü­se bi­nen ki­şi­le­ri sü­rek­li ta­kip ede­mi­yo­ruz. Bun­dan son­ra da­ha dik­kat­li ol­mak zo­run­da­yız çün­kü po­lis her an ar­kam­da­ki kol­tuk­ta otu­ru­yor ola­bi­lir. Uy­gu­la­ma, va­tan­daş ve po­lis için mü­kem­mel ola­bi­lir an­cak biz şo­för­ler, sü­rek­li tu­za­ğa dü­şü­rül­mek­ten ra­hat­sı­zı­z” de­di.

ANA HEDEF ASGARİ HATA

De­ne­tim­ler­de­ki ana he­de­fin tra­fik ku­ra­lı ih­la­li­ni as­ga­ri se­vi­ye­ye in­dir­mek ol­du­ğu­nu söy­le­yen Tra­fik De­net­le­me Şu­be Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri, “Ha­ta ya­pan ve faz­la yol­cu alan mi­ni­büs şo­för­le­ri, son 2 ay­dır si­vil po­lis­le­ri­miz ta­ra­fın­dan göz­lem al­tın­da. Ku­ral ih­la­li du­ru­mun­da he­men res­mi ekip­le­re bil­di­ri­le­rek ce­za­i iş­lem uy­gu­la­nı­yor. Sis­tem otur­duk­ça mi­ni­büs şo­för­le­ri­nin ha­ta yap­ma ora­nı azal­dı­ğı gi­bi, tra­fik da­ha sağ­lık­lı iş­le­ye­cek, yol­cu gü­ven­li­ği­ni teh­dit ede­cek un­sur­lar or­ta­dan kal­ka­ca­k” di­ye ko­nuş­tu.


Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2014, 08:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner321

banner322

banner326

banner327