TBMM'de ikinci telekulak iddiası

Milletvekillerinin telefonlarının dinlendiği iddiasına yenisi eklendi. CHP’li Tanal, TBMM Bilgi İşlem Dairesi’nin tüm vekillerin makam telefonlarını kayıt altına aldığı ve bilgisayarlarındaki verilere ulaşabildiği iddialarını sordu.

TBMM'de ikinci telekulak iddiası
CHP’li Tanal, TBMM Bilgi İşlem Dairesi’nin tüm vekillerin makam telefonlarını kayıt altına aldığı ve bilgisayarlarındaki verilere ulaşabildiği iddialarını sordu.

CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Er­dal Ak­sün­ger, TBMM Baş­kan­lı­ğı İda­ri Teş­ki­la­tı 2014 Yı­lı Ey­lem Pla­nı­’n­da yer alan Mil­let­ve­kil­le­ri­nin Ha­ber­leş­me Gi­der­le­ri­nin Elek­tro­nik Or­tam­da Ta­kip Edil­me­si ça­lış­ma­sı­nı ka­mu­oyu gün­de­mi­ne ta­şı­ya­rak, Mec­li­s’­te mil­let­ve­kil­le­ri­nin te­le­fon­la­rı­nın din­len­di­ği id­di­ası­nı di­le ge­tir­miş­ti. CHP’­den Mec­li­s’­te ikin­ci te­le­ku­lak id­di­ası, CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­na­l’­dan gel­di.

2002’DEN BU YA­NA DE­PO­LA­NI­YOR MU?

Bugün'ün haberine göre, Mec­lis Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çe­k’­in ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le ya­zı­lı so­ru öner­ge­si ve­ren Ta­nal, TBMM Bil­gi İş­lem Da­ire­si­’nin TBMM’­de­ki tüm mil­let­ve­kil­le­ri­nin ma­kam te­le­fon­la­rı­nı ka­yıt al­tı­na al­dı­ğı ve TBMM sis­te­mi­ne bağ­lı tüm bil­gi­sa­yar­lar­da yer alan bil­gi­le­re ula­şa­bil­di­ği id­di­ala­rı­nı sor­du. Ta­nal, öner­ge­sin­de şu so­ru­la­rı yö­nelt­ti:

*TBMM Bil­gi İş­lem Baş­kan­lı­ğı­’n­dan so­rum­lu TBMM yö­ne­ti­ci­le­ri kim­ler­dir?

*TBMM Bil­gi İş­lem Baş­kan­lı­ğı­’n­da ça­lı­şan gö­rev­li­ler, mil­let­ve­kil­le­ri de da­hil ol­mak üze­re TBMM’­de ça­lı­şan her­ke­sin te­le­fon ve in­ter­net ka­yıt­la­rı­na ula­şa­bil­mek­te mi­dir? Bu­nu sağ­la­ya­cak bir sis­tem mev­cut mu­dur?

KİMLER KONTROL EDİYOR?

*TBMM’­de mil­let­ve­kil­le­ri da­hil tüm per­so­ne­lin te­le­fon gö­rüş­me­le­ri­ne ve in­ter­net bağ­lan­tı­sı yo­luy­la bil­gi­sa­yar ka­yıt­la­rı­na ula­şa­bi­len TBMM Bil­gi İş­lem Baş­kan­lı­ğı­’nın, per­so­nel­le­rin ve mil­let­ve­kil­le­ri­nin, bil­gi gü­ven­li­ği­ni ve özel ha­ya­tın giz­li­li­ği­ni ih­lal edip et­me­di­ği kim­ler ta­ra­fın­dan kon­trol edil­mek­te­dir?

*TBMM’­de­ki mil­let­ve­kil­le­ri­nin özel te­le­fon ko­nuş­ma­la­rı­nın, bil­gi­sa­yar­la­rın­da­ki ka­yıt­la­rın ve in­ter­net üze­rin­den yap­tık­la­rı ya­zış­ma­la­rın ula­şı­la­bi­lir­li­ği her­han­gi bir iz­ne bağ­lı mı­dır? Her­han­gi bir iz­ne bağ­lı ise bu iz­ni kim ve­ya kim­ler ve­re­bil­mek­te­dir? Bu iz­nin ve­ri­le­bil­me­si için ge­rek­li kı­lı­nan ko­şul­lar ne­ler­dir?

İNCELEMENİN YASAL DAYANAĞI NE?

*2002’­den öner­ge ta­ri­hi­ne ka­dar her­han­gi bir ­ve­ki­li­n ve per­so­ne­lin te­le­fon gö­rüş­me­le­ri, in­ter­net ya­zış­ma­la­rı ve bil­gi­sa­ya­rın­da­ki ka­yıt­lar in­ce­len­miş, de­po­lan­mış ve her­han­gi baş­ka bir mü­da­ha­le­ye ma­ruz bı­ra­kıl­mış mı­dır? Böy­le bir du­rumun ya­sal da­ya­na­ğı ne­dir?

7 FARKLI HESAPTAN DIŞ BAĞLANTI

Mec­li­s’­te mil­let­ve­kil­le­ri­nin te­le­fon­la­rı­nın din­len­di­ği id­di­ası­nı CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Er­dal Ak­sün­ger, di­le ge­tir­miş­ti. Ak­sün-­ge­r’­in id­di­ala­rı­nı BUGÜN Ga­ze­te­si ka­mu­oyu gün­de­mi­ne ta­şı­mış, id­di­a bü­yük tar­tış­ma ya­rat­mış­tı.

TBMM Baş­kan­lı­ğı İda­ri Teş­ki­la­tı, CHP’­li Ak­sün­ge­r’­in id­di­ala­rı üze­ri­ne, “Mil­let­ve­kil­le­ri­nin tüm te­le­fon gö­rüş­me­le­ri­nin elek­tro­nik or­tam­da de­po­lan­ma­sı için ha­zır­lık ya­pıl­ma­sı­nın as­la söz ko­nu­su” ol­ma­dı­ğı açık­la­ma­sı yap­mış­tı. Ak­sün­ger, TBMM'nin bil­gi­sa­yar ağı­na 7 fark­lı he­sap­tan (ac­co­unt) dış bağ­lan­tı sağ­lan­dı­ğı­nı da söy­le­miş­ti.
Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2014, 09:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner324

banner325

banner327