Kamu İhalelerinde Yeni Düzenleme

Kamu İhalelerinde Yeni Düzenleme
Kamu İhale Kurumu (KİK), kamu alımlarına yönelik yeni bir düzenlemeye giderek, mal alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde önemli değişiklikler yaptı.

Kamu İhale Kurumu mal alımı ve yapım işleri, hizmet ve danışmanlık hizmet alımı uygulama tebliğ ve yönetmeliklerinde değişiklik öngören düzenlemeleri Resmî Gazete'de yayımladı.

15 Haziran ve sonrasında yapılacak ihalelerde, yüklenicinin iş ortaklığı olduğu durumlarda sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaklık oranlarının hangi durumlarda değiştirilebileceğine ilişkin bir düzenleme yapıldı.

İş deneyim belgesinin yüklenicinin unvan ve tür değiştirmesi, devralma veya yeni şirket kurma yoluyla birleşmesi gibi durumlarında nasıl düzenleneceği belirlendi.

Düzenlemeler çerçevesinde fiyat dışı unsurların kullanımına işlerlik kazandırılacak ve etkinliği artırılacak.

Mevcut durumda uygulanan parasal tutar, yaklaşık maliyetin eşik değerinin üçte birinin altında olan ihaleler için aşırı düşük teklif açıklama sürecinin iyileştirilmesine ve yapım işleri ihalelerinde, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesine ilişkin mevcut durumda uygulanan parasal tutarın eşik değerin yarısına yükseltilmesi planlanıyor.

Mal alımı ihalelerinde demonstrasyon ve numune değerlendirme usullerine, hizmet alımı sözleşmelerindeki aykırılık halleri ve cezalara ve kısmi teklife açık ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanmasına dair düzenlemeler yapıldı.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımları

İşçi çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında, birim fiyat teklif çerçevesinde her işçi için ayrı satır açılacak ve işçilik giderine yer verilecek.

İşçi için öngörülen maliyet, sözleşme gideri ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin altında olamayacak. Diğer taraftan, bu gibi hizmet alımlarında sözleşme giderleri ve genel giderlerin (damga vergisi vs.) hesaplanması ve hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesabında kullanılmak üzere ağırlık oranlarını gösterir sabit katsayıların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar gibi düzenlemeler yapıldı.

Pazarlık usulüyle yapılan ve ilanı zorunlu olmayan ihalelerde, ihaleye teklif vermeye davet edilen istekliler, davet edilmeyen gerçek veya tüzel kişiler ile iş ortaklığı veya konsorsiyum oluşturabilecek.

Anonim şirketlerde, ortaklık yapısının değişmemesi şartıyla yapılan işlemlerde belgelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) yüklenmemesi durumunda teklifler değerlendirme dışı bırakılmayacak.

Ayrıca 1 Ekim tarihinden sonra yapılacak ihalelerde ihaleye katılım engeli olan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun üst limitinin 5 bin lira olarak belirlendiği duyuruldu.

İhale, alım ve sözleşme süreçlerinde Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yürütülecek iş ve işlemleri düzenleyen "Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılması Yönetmeliği" ile eki "Elektronik Ortamda Yapılan İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname" ve bağlı diğer düzenlemelerin 15 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği duyuruldu.